«GOPAK films» the company full cycle of film, video and stream products.

  Our task  -  to find information and organize it in an accessible form acquaint the audience with her.  We do not claim to ultimate truth, we just try to get close to her.   A draw conclusions - it is the work of the viewer!

Наше завдання - знайти цікаву  інформацію, систематизувати її та у доступній формі ознайомити з нею глядача. Ми не претендуємо на істину в останній інстанції, ми лише намагаємося до неї наблизитися. А робити висновки - це вже робота глядача!

 У своїй основі кінобізнес нічим не відрізняється від звичайного виробничого бізнесу. 
 Ви вкладаєте кошти у створення і просування кінофільму, а потім даєте глядачам право його подивитися,  включивши в продукт  іміджеві та рекламні матеріали інвестора.

 
 At its core, cinema business is no different from ordinary production business.
 You invest in the creation and promotion of a movie, and then you sell the viewer the right to see it, including the investor's advertising materials.

Як просувають бренди!  How to promote brands! 

"Product placement" дає можливість показати переваги продуктів компанії найширшому колу клієнтів.  А ставлення героїв "Product placement" до продукту компанії може створити у глядачів хороші споживчі мотивації покупок.  Тисячі однотипних товарів пропонуються цілою армією менеджерів з продажу і просуваються всілякої рекламою.  Покупцеві неможливо в цьому хаосі зробити правильний вибір.  Тому покупець купує не те, що має кращі характеристики, а те, до чого відчуває емоційну перевагу.

"Product placement" makes it possible to show the benefits of the company's products broadest range of clients. A ratio of heroes "Product placement" to the company's product can create the audience a good motivation consumer purchases. Thousands of similar products offered by a whole army of sales managers and promoted all kinds of advertising. Buyer is not possible in this chaos make the right choice. Therefore, the buyer does not buy that has the best characteristics, and something that feels emotional advantage.

ПАРТНЕРСТВО В КІНО

PARTNERSHIP IN THE CINEMA

PRODUCT PLACEMENT

Прийом неявної реклами: комерційний товар включається в канву художнього оповідання.  Вплива на поведінку споживачів,  дотримуючись при цьому соціальної законності й етичних норм.

Acceptance of an implicit advertisement: a commercial product is included in the canvas of an artistic narrative.  Influence on the behavior of consumers, while adhering to social law and ethical norms.

КРОС-ПРОМО

Перехресне і взаємовигідне просування брендів, в якому беруть участь дві або більше компаній. Створення конкурентної переваги брендів.


Cross-selling and mutually beneficial brand promotion, in which two or more companies participate.  Create a competitive brand advantage.

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ

Закріплення у свідомості покупців відмінних рис марок та брендів. Ліцензування товарів, що використовують образи персонажів фільму. 


Licensing of goods using character images.  Fixing in the minds of customers the distinctive features of brands and brands.

ПАРТНЕРСТВО В ПРОМО КОМПАНІЯХ ФІЛЬМУ

Соціальні та рекламні евенти на телебаченні, радіо та на відкритих локаціях в містах України. Стрім трансляції з головними героями в підтримку промо компанії фільму.

Social and promotional events in the cities of Ukraine. Streaming broadcast with the protagonists in support of the film company promo.

Навіщо інвестувати в кінобізнес?

Why invest in film business?

Інвестування в кінобізнес має дві мети, крім звичайного отримання доходу на вкладений капітал, інвестування в кінобізнес включає величезний публічний капітал, який можна оцінювати, як суттєвий матеріальний актив. Люди завжди будуть споживати не тільки хліб, а й видовища, причому питома частка видовищ зростає.

Таким чином, інвестування в кіно, дає стійкий грошовий потік при постійному виробництві та прокаті продукту. Якщо інвестування в окремий кінопроект - підвищує ризик, то інвестування в пакет кінопроектів, а краще в кінокомпанію, яка має зростаючу бібліотеку і постійно оновлює кейси - знижує системні ризики.

Investing in cinema business has two goals, in addition to generating income on invested capital, investing in cinema business involves a huge public capital that can be measured as a material tangible asset. People will always eat not only bread, but also spectacles, and the proportion of spectacles increases.

Thus, investing in cinema gives a steady cash flow at constant production and distribution of the product. If investing in a separate film project increases the risk, then investing in a package of film projects, and preferably in a film company that has a growing library and constantly updating cases - reduces systemic risks.

Фактори успіху наших проектів :

Factors for the success of our film projects:

• ми створли диверсифікований кейс, це коли продюсер працює одночасно з декількома проектами, що знаходяться на різних стадіях, що мають різні жанри, бюджети і цільові групи;

• наші фільми для міжнародної аудиторії;

• вибір жанру, сюжету і теми, успішні для конкуренції на ринку не тільки України, а й світу;

• адекватний рекламний бюджет і маркетингова стратегія;

• професійне управління проектами.

• We created a diversified case, when the producer works simultaneously with several projects that are at different stages, with different genres, budgets and target groups;

• our films for the international audience;

• choice of genre, plot and themes that are successful for competition in the market not only in Ukraine but also in the world;

• adequate advertising budget and marketing strategy;

• professional project management.

Кінобізнес для Вас / Cinema business for you 

• Якщо Ви хочете не тільки заробити грошей, але й полоскотати собі  нерви.
• Коли Ви, як інвестор,  маєте приємні опції у вигляді рекомендацій продюсеру зняти в картині Ваш бізнес-центр, яхту, віллу, машину, які не продаються,  папугу або хом'ячка. Що тільки не зробиш для коханої істоти. Очевидно, це дорожче будь-яких грошей.
• Коли Ви створили багато комерційно успішних проектів, Ви навіть можете зняти артхауз-фільм, який не принесе Вам нічого, крім збитків, але елітарна кінотусовка почне думати, що Ви стали «Легендою».


• If you want to not only make money, but also nibble your nerves.
• When you, as an investor, have nice options in the form of recommendations to the producer to take pictures of your business center, yacht, villa, car, parrot or hamster. What you will not do for your beloved creature. Obviously, it is more expensive than any money
.
• When you create a lot of commercially successful projects, you can even take an arthouse movie that will not bring you anything but damage, but elite cinema will begin to think that you have become a "Legend"
.

Фільм - це новий всесвіт.


Подорож під назвою КІНО починається з ідеї. Важливо, щоб ідея не зникала, а навпаки міцніла, обростала змістом.
Тоді до ідеї будуть приєднуватися правильні люди, які готові втілити її в життя.
Фільм повинен стати для глядача подорожжю, повною захоплюючих переживань, світлих емоцій і станів.


The tour titled CINEMA starts with an idea. And it is so important that the idea does not disappear, but on the contrary it has become stronger, overgrown with the content.  Then the right people who are ready to implement it will join the idea. The film should become for the viewer a journey full of exciting experiences, bright emotions and states.

Етапи виробництва фільму

Stages of film production
 • Development
   
  - writing the final version of the script
  - Selection of the main composition of the crew: operator, artist, second director ...
  - a summary table of the number of actors and objects that are grouped by type of filming
  - budget picture and investor search
  - promo company: to open the theme of the script, why it is interesting and relevant
  - simulation of the mechanism of distribution of commercial profit and its magnitude.

  Сценарний


  - написання остаточного варіанту сценарію
  - підбір основного складу знімальної групи : оператор, художник, другий режисер ...
  - таблиця зведених даних про кількість акторів та об'єктів, який згруповані за видами зйомок
  - бюджет картини і пошук інвестора
  - промо компанія : розкрити тему сценарію, чому вона цікава і актуальна
  - графічна симуляція механізму розподілу комерційного прибутку і її величини

 • Preparatory

  - storytelling
  - Scratch cards (director, artist, operator)
  - installation and technical developments of the place and type of filming, the nature of the stage, the number of actors, mass scenes
  - sound explication of the film
  - selection of actors
  - drawing up the calendar of the draft plan (as soon as there are exact terms of financing)
  - formation of a film crew
  - selection of technicians
  - choice of contractors. The main criterion is the cost of services
  - the search for natur
  - Fine decision of the film (sketches of scenery, sketches of costumes, make-up sketches, video tests
  - rehearsals

  Підготовчий


  - розкадровка
  - знімальні карти (режисер, художник, оператор)
  - монтажно-технічні розробки місця і виду зйомок, характеру декорацій, кол-ва акторів, масових сцен
  - звукова експлікація фільму
  - підбір акторів
  - складання календарно постановочного плану (як тільки є точні терміни фінансування)
  - формування знімальної групи
  - підбір техперсоналу
  - вибір підрядників
  - пошук натури
  - ескізи декорацій; ескізи костюмів; ескізи гриму; відеопроби
  - репетиції

 • Production

  This stage of production can take several months and be the most expensive in the process of creating a movie. Therefore, it requires the most accurate planning and a thoroughly thought-out approach.

  Correct organization of filming and processing their plans on time allows you to reduce the shooting time to a minimum. When planning a shootings an important point is to ensure their continuity and to exclude the downtime of the group.

  As a rule, it is a connecting part of the preparatory period and the very installation of the film.

  Знімальний

  Цей етап виробництва може тривати кілька місяців і бути самим дорогим у процесі створення фільму. Тому він вимагає максимально точного планування і досконало продуманого підходу.

  Правильна організація зйомок та опрацювання їх планів вчасно дозволяє скоротити знімальний період до мінімуму. При плануванні зйомок важливим моментом є забезпечення їх безперебійності та виключення простоїв групи.

  Як правило, це зв'язуюча частина підготовчого періоду та самого монтажу фільму.

 • Post-production

   
  Is the processing of footage upon completion of the film-making process.
  The post-production phase usually includes all those works that transform the footage shot on the site into a true masterpiece of cinema:
  - installation of frames in accordance with the director's plan;
  - imposition of computer graphics and special effects;
  - sound recording of the film and record background noise and voices.

  Post-production is no less important stage in the filming process than the shooting itself, because the quality of the final product depends not only on the skill of the actors, but also to a lesser degree on the quality of voice and special effects.

  Монтаж, Сolor correction, FX, Sound Design


  Пост-продакшн це обробка відзнятого матеріалу по завершенні знімальному процесу.
  У фазу пост-продакшну зазвичай включають всі ті роботи, які перетворюють відзняті на майданчику кадри в справжній шедевр кінематографу:
  - монтаж кадрів відповідно до задуму режисера;
  - накладення комп'ютерної графіки та спецефектів;
  - озвучку фільму і запис фонових шумів і голосів.

  Пост-продакшн - не менш важливий етап знімального процесу, ніж самі зйомки, оскільки якість кінцевого продукту залежить не тільки від майстерності акторів, а й не меншою мірою від якісної озвучення і спецефектів.

 • Promotional film company


  The overall result of a promotional company is a multitude of small but important actions to disseminate information about the film.

  Periodically publish new news and reports on your activities, distribute "delicious" viral material that heats the interest of a potential audience.

  An important move will be the publication of the final film trailer. It is on the trailer that most of the viewers finally decide whether to watch a movie.

  Промо компанія фільму


  Загальний результат промо компанії - це безліч невеликих, але важливих дій по поширенню інформації про фільм.

  Періодично публікувати нові новини та звіти про свою діяльність, поширювати "смачні" вірусні матеріали, які підігріють інтерес частини потенційної аудиторії.

  Важливим ходом стане публікація фінального трейлера фільму. Саме по трейлеру велика частина глядачів остаточно вирішить, варто чи не варто дивитися фільм.

 • Rent a movie

  Прокат фільму

Is working on the script

Filmscript for investments and advertising cases
Alc@ximik

Він - бармен, не п'є по вихідним, а в будні, якісний алкоголь це привід попрацювати, а оскільки роль бармена, в серйозному закладі, приносила ще інсайд по трейдерству, то головний герой захоплювався хімією, музикою і дівчатами, та дозволяв собі наукову працю, яка полягала у спостереженні за дією різних хімічних сполук на організм.

He is a bartender who does not drink on weekends, but on weekdays quality alcohol is an excuse to work, and since the role of the bartender, in a serious institution, brought in insider trader, the main character was fond of chemistry, music and girls, and allowed himself a scientific The work, which was to monitor the effects of various chemical compounds on the body.

WEEK INSIGHT

Митець, який у період скачкової інфляції щоб, хоч якось, зберегти «залишившийся капітал» і написати серію робіт, купує «еко-психоделіки» / Cannabis, Psilocybe /.  Кожна речовина розповідає йому в “особистостях” про свій вихід з кризи в емоційній сфері та фінансовій системі ...


The artist, who during the period of jump inflation, in order to save some of the remaining capital and write a series of works, buys "eco-psychedelics" / Cannabis, Psilocybe /. Every substance tells him in "personalities" about his way out of the crisis in the emotional sphere and the financial system ...

SIDX

Фiльм-дiалог про йога, який досяг вiсьми видiв психiчних сил i перепливши океан чеснот та вади, рухаеться всюди вiльно в трьох свiтах.
"Просмотр этого фильма может повредить не только кору головного мозга, но и саму его древесину!"


The film about yoga, which has attained some kinds of psychic powers and crossed the ocean of virtues and vices, is moving everywhere free worlds.
"Viewing this film can damage not only the cerebral cortex, but also its wood!"

Trilogy 12 X 14

"GOPAK films" presents a series of socio-optimistic film events that took place several years at international motofestival "Tarasova Gora".  Subculture bikers during its existence has become a social trend with their own attributes, symbols and  ideology. Biker embodies the image of a free man who loves speed and is not afraid restrictions.

MORE

Сontact for investment or ask a question :

Заповнити форму.

Fill in the form.

Зачекати, з Вами зв'яжуться наші адміністратори!

Wait, our administrators will contact you!